STEM Education

           โรงเรียนฝางวิทยายน  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองวิจัยนำร่อง  การจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในกลุ่มย่อยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพนิ่ง1ภาพนิ่ง5

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน STEM Education อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การถอดบทเรียน STEM Education (โรงเรียนฝางวิทยายน)

งานนำเสนอ1

STEM Education ฝางวิทยายน_ถอดบทเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

องค์ประกอบของโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ความแตกต่างระหว่าง 2 หลักการ

ความแตกต่างระหว่าง 2 หลักการ

ภาพจาก : https://www.linkedin.com/topic/constructivism

          โครงงานมีหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงในประเด็นหรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการผลิตผลงาน  และแสดงต่อสาธารณชน  โดยนักเรียนต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติโครงงานด้วยตนเองโดยการอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีความหมายต่อตนเอง  ซึ่งมี  7  องค์ประกอบ  ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

องค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

bloom pyramid

ภาพจาก : http://digitallearningworld.com/ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฝางวิทย์โมเดล(Fangwit Model)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน
Development Instructional Model Using Social Networking of Fangwittayayon School

unnamed

นายคเชนทร์  กองพิลา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (สพม.25)
โทรศัพท์ : 081-2629538  E-mail : kruaeok53@fangwit.ac.th

บทคัดย่อ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

Google Docs

โพสท์ใน เครื่องมือ web2.0 | 1 ความเห็น

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
รหัสวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………….
พัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ตามหัวข้อที่สนใจ
โดยใช้กระบวนการของโครงงาน ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหา ทำงานด้วยความมุ่งมั่น เข้าใจ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในอาชีพและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ
2. นักเรียนสามารถเผยแพร่โครงงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่1 ผลการเรียนรู้/นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ/สาระการเรียนรู้(กระบวนการของโครงงาน) 20/50 ชม./คะแนน

ลำดับที่2. ผลการเรียนรู้/นักเรียนสามารถเผยแพร่โครงงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้/สาระการเรียนรู้(การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน) 20/50 ชม./คะแนน

รวม 40/100

Theory Behind PBL

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น