ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ  : ดร.คเชนทร์ กองพิลา(kruaeok3.13de)
ตำแหน่ง  :  ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน  :  โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
สังกัด  :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
วุฒิการศึกษา  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( เทคโนโลยีการศึกษา )
Doctor of Philosophy Program in Educational Technology                                                            ปร.ด. ( เทคโนโลยีการศึกษา )  มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                              Ph.D. (Educational Technology)

ติดต่อ : kruaeok53@fangwit.ac.th
Facebook  :  kachen  kongpila
Tel.  :  081-262-9538

ความเชี่ยวชาญ  :  โครงงาน(Projec based Learning)  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) และสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)ในการเรียนการสอน , การคิดวิเคราะห์(Analytical Thinking)

วิทยากร

 • ผู้ให้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
  “โครงการ Intel Teach” ในตำแหน่ง Senior Trainer(วิทยากรอาวุโส) ST
  โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท อินเทล ไมโคร     อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ดังนี้
  (1) การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู V 4.5
  (2) การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู V 5.4
  (3) การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู V 10.1
  (4) การอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู GS
  (5) Bridging the Gap) Upgrading to Essentials Version 10.1
  (6) การประชุมครูแกนนำระดับชาติ ครั้งที่ 1
  (7) การประชุมครูแกนนำระดับชาติ ครั้งที่ 2
  (8) การประชุมครูแกนนำระดับชาติ ครั้งที่ 3
  (9) การประชุมครูแกนนำระดับชาติ ครั้งที่ 4
  (10) การประชุมครูแกนนำระภูมิภาค ครั้งที่ 1
  (11) การประชุมครูแกนนำระภูมิภาค ครั้งที่ 2 (PBA)
 • ทีมพี่เลี้ยงโรงเรียนในโครงการนิเทศและติดตาม การด าเนินงาน ภายใต้โครงการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมี คุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) หรือโครงการพัฒนา โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัล Thailand Quality Award(TQA )
 • ทีมวิจัยทดลองการใช้รูปแบบการเรียนการ สอนแบบ Stem Education (สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.) โดย สพฐ.)
 • วิทยากรโครงการสร้างสื่อเรียนรู้สู่แท็บเล็ต OTPC (One Tablet Per Child) โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.) โดย สพฐ.)
 • วิทยากร “HOTs” Higher Order Thinking Skills (สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน(สทร.) โดย สพฐ.)
 • อาจารย์พิเศษในโครงการ มหาวิทยาลัยชีวิต(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) ศูนย์เรียนรู้ขอนแก่น
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงาน และรางวัลเกียรติยศ

 • รางวัล “ครูมืออาชีพ” (สมาคมพัฒนาวิชาชีพครู แห่งประเทศไทย)
 • รางวัล Platinum ลำดับที่ 2 นวัตกรรมครู โครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 : ระดับประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณา การด้วย ThinkQuest (ThinkQuest Teacher Challenge 2009)  (กระทรวงศึกษาธิการ)
 • รางวัลดีเยี่ยม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม(นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน) ระดับภาคอีสานตอนบน ณ จังหวัดมุกดาหาร  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 • “การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนในฝันเพื่อรับรางวัลในงานการ ประชุมสัมมนาวิชาการ “Labschool Symposium 2014” ระดับประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

 • แบบจำลองการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้สื่อ สังคมออนไลน์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ INSTRUCTIONAL MODEL OF PROJECT-BASED LEARNING THROUGH ONLINE SOCIAL MEDIA TO DEVELOP ANALYTICAL THINKING  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • การสร้างบทเรียนโปรแกรม วิชา ฟิสิกส์ เรื่อง เครื่องกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5          A Construction of Programmed Instruction on the Physics Subject “The Mechanics” for Mathayom Suksa V Students  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชา ง 015 งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น       สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  (สำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพเยาวชน (สสค.) )
 • รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
 • รายงานแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยเว็บไซต์ ThinkQuest
 • รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน )

ทุนสนับสนุนการวิจัย

 • โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้  : การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ สอนโดยใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน Development of teaching and learning using a social network of Fang Wittayayon School.  (ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยสำนักงานส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ เยาวชน (สสค.))
 • โครงการสนับสนุนการฝึกอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based Training) : นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการ เรียนรู้ “เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ   โครงงาน”  (ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยสำนักงาน เลขาธิการสภา การศึกษา(สกศ.))

Resume_Dr.Kachen Kongpila

โฆษณา

1 ตอบกลับที่ ผู้จัดทำ

 1. ครูจักจั่น พูดว่า:

  มาเป็นกำลังใจให้แล้วนะคะ สู้สู้นะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s