คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2011

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รหัสวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต ………………………………………………………………………………………………………. พัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ตามหัวข้อที่สนใจ โดยใช้กระบวนการของโครงงาน ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหา ทำงานด้วยความมุ่งมั่น เข้าใจ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในอาชีพและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ผลการเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ 2. นักเรียนสามารถเผยแพร่โครงงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ลำดับที่1 ผลการเรียนรู้/นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ/สาระการเรียนรู้(กระบวนการของโครงงาน) … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น