STEM Education

           โรงเรียนฝางวิทยายน  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองวิจัยนำร่อง  การจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในกลุ่มย่อยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพนิ่ง1ภาพนิ่ง5

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน STEM Education

เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้หลักการของโครงงาน (Project based Learning : PBL) ในการออกแบบการเรียนการสอน  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่  1. การวางแผนเตรียมการสอน  2. การลงมือปฏิบัติโครงงาน  3. ขั้นสำเร็จ/นำเสนองาน  โดยทั้งสามระยะมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นการวางแผนเตรียมการสอน

  1. ครูใน 4 กลุ่มสาระร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  2. มีการตั้งคำถามกระตุ้นการเรียนรู้
  3. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ พลังงานความร้อน  รูปทรงมิติ  การเขียนแบบเบื้องต้น  และการใช้งานโปรแกรม(Google SketchUp Pro 8) บนสื่อสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน(http://fangwittayayon.net/)  ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้างภาพ 3 มิติ พลิก หมุน ภาพ ได้ 360 องศา

ภาพนิ่ง4

การลงมือปฏิบัติโครงงาน

  1. ทดสอบการใช้งานโปรแกรม (Google SketchUp ) กับความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตัวอย่างรูปทรงของร้านในลักษณะต่างๆ  จากนั้นลงมือเขียนแบบร่าง OSOP (Fangwittayayon) ในกระดาษก่อนลงมือทำในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. นักเรียนระดมสมองวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป บรรยากาศของร้าน OSOP (Fangwittayayon) ของกลุ่มตนเองให้มีบรรยากาศที่ดี ร่มรื่น เย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี  วางตำแหน่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการของงานช่างอย่างสวยงาม  รวมถึงวัสดุ  อุปกรณ์  ราคา  และความปลอดภัยด้วย
  4. นักเรียนช่วยกันออกแบบร้าน OSOP (Fangwittayayon)  โดยใช้โปรแกรม (Google SketchUp) โดยคำนึงถึงพื้นที่และบรรยากาศทั่วไป  วัสดุ  ขนาด  สัดส่วน  และรูปทรง  ที่ส่งผลต่อการถ่ายเทพลังงานความร้อนได้ดี
  5. แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอการออกแบบ OSOP (Fangwittayayon) โดยใช้กลุ่มเครื่องมือในเครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน (http://fangwittayayon.net/)  โดยการแสดงความคิดเห็น  มุมมองที่แตกต่างกัน  การสะท้อนความคิดทั้งภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม  ครู  และคนอื่นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจในความคิดรวบยอดของกลุ่มตนเองมากขึ้น  โดยการจดบันทึกกระบวนการทำงาน  คอมเม้นท์(Comment)  การโต้ตอบ(Reply) เพื่อนำสู่การปรับปรุงชิ้นงานให้ได้ผลิตผลที่ดีภาพนิ่ง2

ขั้นสำเร็จ

  1. นำเสนอแบบจำลอง (Model) ร้าน OSOP (Fangwittayayon) ที่มีอัตราส่วน  สเกลตามที่ออกแบบไว้ในภาพร่าง  3  มิติ
  2. รายงานสรุปผลการทำโครงงาน และนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน (http://fangwittayayon.net/)

ภาพนิ่ง3

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://fangwittayayon.net/group/stem-otop

 

โฆษณา

เกี่ยวกับ kruaeok3

fangwittayayon school in khonkaen
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s