องค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

bloom pyramid

ภาพจาก : http://digitallearningworld.com/

bloomingoogle bloominipadภาพจาก : http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html

การประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเรียนการสอน  เป็นการนำแหล่งข้อมูล  ภาพ  เสียง  และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายสังคมมาเป็นสื่อ เครื่องมือ  และใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางหรือช่องทางในการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายตามความสนใจ  ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่   แต่ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีจำนวนมากมาย  ดังนั้น  เมื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

1)  การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามประเด็นหัวข้อที่นักเรียนสนใจ  มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องร่วมมือกันในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ เช่น Group (กลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ) และ Member (การเป็นสมาชิกในกลุ่ม)

2)  การสื่อสาร (Communication)  เป็นการใช้ช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร  พูดคุย  แลกเปลี่ยน  สอบถาม ติดตาม แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน  เครื่องมือสื่อสารควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการใช้งานของผู้เรียนและสอดคล้องกับลักษณะกิจกรรม  เช่น Facebook  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)  กระดานสนทนา(WebBoard)   การพูดคุย(Chat)

 3)  บริบททางสังคม (Social Context) เป็นองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม  ความสัมพันธ์  ช่องทาง  สถานที่  เวลา และสถานการณ์หรือเรื่องราวที่กำหนดให้ผู้เรียนเข้าไปร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีระบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยสมาชิกทุกคนในห้องต้องเข้าร่วมกลุ่มจึงจะสามารถทำกิจกรรมได้  และมีการเชื่อมโยงเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มในเฟสบุ๊ค (Facebook)

4)  เทคโนโลยี (Technologies)  เป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายในรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้  การสื่อสารในลักษณะของการโต้ตอบ เช่น Facebook , Blog , YouTube , E-mail (Disscusion , Web Board , Chat , Comment , Reply) แบบทดสอบออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ  อื่นๆ

5)  การแบ่งปัน (Sharing) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการความรู้  ข้อมูล แหล่งข้อมูล  ภาพ  เสียง  เนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิกในกลุ่มโครงงานและในเครือข่าย เช่น การแบ่งปันโดยใช้ Google Drive , Google Docs , Google Forms , Google Sheets , Google Presentation  อื่นๆ

6)  ความสัมพันธ์  (Connections) โดยการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งในส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในกลุ่ม  ระหว่างกลุ่มทุกคนอย่างสม่ำเสมอ  โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน  ร่วมแสดงความคิดเห็น  รวมถึงการตั้งประเด็นการศึกษา คำถาม วัตถุประสงค์และหัวข้อนั้นๆ เช่น Group (กลุ่มตามหัวข้อโครงงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  และกลุ่มแต่ละห้องเรียน)

7) การใช้เครื่องมือร่วมกันสร้างเนื้อหา (Content co-creation Tools) โดยการที่สมาชิกในกลุ่ม นอกกลุ่มและในเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co-Creation) และนำเสนอข้อมูลเนื้อหา (Content)  แสดงความคิดเห็นด้วยการโพสต์คอมเม้นต์   โต้ตอบกันได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยนักเรียนจะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ เช่น การแบ่งปัน (Sharing) การแสดงความคิดเห็น(Comment)  การโต้ตอบ(Reply)  การนำเสนอ (YouTube)  การทำแผนที่ความคิด (Mind Map)

อ้างอิง

คเชนทร์  กองพิลา.  (2558).  แบบจำลองการเรียนการสอนโครงงานโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นฐาน            เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์.  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี                  การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เกี่ยวกับ kruaeok3

fangwittayayon school in khonkaen
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s