คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

PBL4.0

pbl-4-0-1

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การถอดบทเรียน STEM Education (โรงเรียนฝางวิทยายน)

STEM Education ฝางวิทยายน_ถอดบทเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

องค์ประกอบของโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ภาพจาก : https://www.linkedin.com/topic/constructivism           โครงงานมีหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงในประเด็นหรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดในการผลิตผลงาน  และแสดงต่อสาธารณชน  โดยนักเรียนต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติโครงงานด้วยตนเองโดยการอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เพื่อสร้างชิ้นงานที่มีความหมายต่อตนเอง  ซึ่งมี  7  องค์ประกอบ  ดังนี้

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

องค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาพจาก : http://digitallearningworld.com/

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฝางวิทย์โมเดล(Fangwit Model)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน Development Instructional Model Using Social Networking of Fangwittayayon School นายคเชนทร์  กองพิลา ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (สพม.25) โทรศัพท์ : 081-2629538  E-mail : kruaeok53@fangwit.ac.th บทคัดย่อ

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

STEM Education

           โรงเรียนฝางวิทยายน  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองวิจัยนำร่อง  การจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในกลุ่มย่อยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน STEM Education

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น