องค์ประกอบของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

bloom pyramid

ภาพจาก : http://digitallearningworld.com/ อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา
โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

ฝางวิทย์โมเดล(Fangwit Model)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมการเรียนรู้โรงเรียนฝางวิทยายน
Development Instructional Model Using Social Networking of Fangwittayayon School

unnamed

นายคเชนทร์  กองพิลา
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (สพม.25)
โทรศัพท์ : 081-2629538  E-mail : kruaeok53@fangwit.ac.th

บทคัดย่อ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ใส่ความเห็น

STEM Education

           โรงเรียนฝางวิทยายน  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนทดลองวิจัยนำร่อง  การจัดทำแนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มคณิตศาสตร์ (STEM Education) ในกลุ่มย่อยวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาพนิ่ง1ภาพนิ่ง5

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน STEM Education อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความทางวิชาการ, Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

Google Docs

โพสท์ใน เครื่องมือ web2.0 | 1 ความเห็น

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
รหัสวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
……………………………………………………………………………………………………….
พัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความรู้ตามหัวข้อที่สนใจ
โดยใช้กระบวนการของโครงงาน ในการสร้างสรรค์ผลงาน แก้ปัญหา ทำงานด้วยความมุ่งมั่น เข้าใจ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีความเป็นไทย เห็นคุณค่าในอาชีพและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ
2. นักเรียนสามารถเผยแพร่โครงงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้รายวิชา ง32297 โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับที่1 ผลการเรียนรู้/นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานเพื่อสร้างความรู้ได้ตามหัวข้อที่สนใจ/สาระการเรียนรู้(กระบวนการของโครงงาน) 20/50 ชม./คะแนน

ลำดับที่2. ผลการเรียนรู้/นักเรียนสามารถเผยแพร่โครงงานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้/สาระการเรียนรู้(การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน) 20/50 ชม./คะแนน

รวม 40/100

Theory Behind PBL

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

การใช้งาน slideshare

โพสท์ใน เครื่องมือ web2.0 | ใส่ความเห็น

Facebook ใน Blog

การนำอัลบั้มรูปใน facebook มาลงใน Blog

โพสท์ใน เครื่องมือ web2.0 | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น